naše škola

menu

úvodní stránka
historie školy
současnost školy
kontakty
zaměstnanci
dokumenty
organizace šk. roku
kalendář akcí
školní družina
škola očima dětí
KMD
LVK - hory
školní poradenské pracoviště
žákovská samospráva
inkluzivní vzdělávání
a asistence
fotogalerie
napsali o nás
zájmová činnost
soutěže a úspěchy
projekty
rada školy
unie rodičů
perličky
sportoviště při ZŠ
Město Trhový Štěpánov
registr oznámení
napište nám
autor stránek
 

fotogalerie - Adopce na dálku


ADOPCE NA DÁLKU

ROZHODNUTÍ
Nápad adoptovat dítě z některé africké země zazněl ve škole již před časem. V roce 2010 padlo definitivní rozhodnutí a v roce 2011 byla celá akce dotažena do konce. Odpovědnost za její organizaci převzal Žákovský parlament. Návrh prošel anketou mezi žáky a ti si také vybrali, jaké dítě by chtěli adoptovat. Nejvíce dětí si přálo adopci dívky z Afriky. Projekt probíhal na naší škole do konce školního roku 2012/2013, kdy byl na základě smlouvy ukončen. Více se o projektu Adopce na dálku dozvíte např. na webové adrese www.novyhumanismus.cz

ADOPTOVANÉ DÍTĚ
Dívka, kterou naše škola adoptovala, se jmenuje Foulématou Diakité. Narodila se v roce 1998. V současnosti žije s celou rodinou v západoafrické Guineji ve městě Kankan. Její otec Kalil Diakité pracuje jako mechanik a matka Kadiatou Kaba je hospodyně. Její rodina pochází z Libérie, odkud však utekla před válkou do sousední Guineji. Přestože občanská válka v Libérii již skončila, chtějí rodiče s dětmi zůstat v Guineji. V rodné Libérii totiž o všechno přišli. Foulématou má ještě starší sestru a tři bratry (14, 12 a 6 let). Foulématou se učí průměrně. Podle přiloženého vysvědčení z roku 2010 byla 32. ze 44 dětí ve třídě. Příspěvek na adopci byl 6000 Kč ročně. Naše škola platila tento příspěvek ve 3 splátkách po 2000 Kč. Na této částce se vždy skládaly děti se zaměstnanci školy. Z těchto peněz bylo hrazeno školné, učební pomůcky a povinná školní uniforma. V dubnu 2012 jsme od Foulématou dostali krátký děkovný dopis, jehož originál si můžete přečíst zde. Překlad je k dispozici zde a kopie jejího vysvědčení je zde.

O PROJEKTU ADOPCE NA DÁLKU
Projekt adopce na dálku je zaměřen na pomoc dětem, které se nacházejí v podmínkách úplné chudoby. Cílem je především zprostředkovat přístup ke vzdělání. Děti, jejichž rodiče nebo opatrovníci si nemohou dovolit hradit školné a výdaje spojené s výukou, nadále žijí se svojí rodinou v Africe, ale "adoptivní rodič" z Evropy, což může být jednotlivec, skupina lidí, rodina, škola, organizace nebo firma, mu hradí školné, všechny učební pomůcky a povinnou školní uniformu. Zasíláním finanční částky na tyto výdaje mu tak pomůže dosáhnout alespoň minima životních podmínek, jaké mají ostatní děti jinde ve světě. Peníze se neposílají rodině dítěte, ale přímo škole nebo organizátorům v místě, kteří dětem nakoupí vše potřebné, zařídí zápis do nejvhodnější školy v okolí, zaplatí za ně školné a spolupracují s rodinou dítěte. Po obdržení darovací smlouvy dostává každý „adoptivní rodič“ Certifikát o adopci s fotkou "svého" dítěte. "Adoptivní rodina" je pak pravidelně informována o tom, jak si dítě vede ve škole, mohou si vyměňovat fotografie nebo si dopisovat. Je možné popřípadě dítě i navštívit. Minimální období, na které je dítě možné adoptovat, je 12 měsíců. 
Adopce afrických dětí – projekt pomoci na dálku – je mnohem víc než jen jednoduchá ekonomická výpomoc, neboť vytváří pouto solidarity, porozumění a vzájemné náklonnosti mezi různými národy a různými kulturami.
Příspěvek na adopci dítěte v Guineji, odkud pochází také dívka, kterou adoptovala naše škola, je 6000 Kč ročně (ZŠ – 1.-6.třída), 7500 Kč (College – 7.-10.třída) a 9000 Kč (SŠ). 
"Adoptované“ dítě může nastoupit do školy zpravidla na začátku trimestru – tedy v říjnu, v lednu a výjimečně v dubnu. 

O GUINEJI
Guinea je republika ležící na západním pobřeží Afriky u Atlantského oceánu. Hlavní město se jmenuje Conakry a v celé zemi žije asi 9,5 miliónů obyvatel. Rozloha Guineje je zhruba 245 000 km², což je asi 3x více než má naše republika. Až do roku 1958 byla francouzskou kolonií. Guneia byla první francouzskou kolonií, která vyhlásila nezávislost na své mateřské zemi. Po odchodu kolonizátorů však byla zastavena pomoc z Francie a země se začala zmítat v hospodářských problémech doprovázených diktátorským způsobem vlády. V současné době zde vládne vojenská junta.
Oficiálním jazykem je francouzština, ale mluví se zde i dalšími kmenovými jazyky. Jako národ se Guinejci dělí do několika kmenů, z nichž jsou nejvýznamnější Fulbové, Malinkové a Súsové. Většina obyvatel vyznává islám a asi 60 % z nich nemá žádné vzdělání. 
Guinea leží v tropickém a rovníkovém klimatu. Nejteplejším měsícem je duben, kdy teplota dosahuje kolem 27 °C, nejchladnějším naopak srpen s 20 °C. Většina území je zalesněna (58 %), obdělávají se asi jen 4% rozlohy země. Nejvíce lidí zde pracuje jako zemědělci. Guinea je celkově chudý zemědělský stát. 

ŠKOLSTVÍ V GUINEJI
Guinea do jisté míry kopíruje školský systém, který tam zavedli Francouzi za kolonialismu. Oficiálním jazykem je zde francouzština. V Guineji jsou 4 skupiny kmenů a každý kmen má svůj jazyk. Děti mluví svým mateřským jazykem, francouzštinu se začínají učit až v mateřské školce nebo při nástupu na ZŠ. Gramotnost v Guineji je velice nízká: číst a psát umí 35,9% osob starších 15 let (49,9% mužů a jen 21,9% žen).
V Guineji existuje státní a soukromé školství. Ze zákona vyplývá povinná školní docházka, ale ta je za současné situace nemožná a nikdo ji nekontroluje. Školy nemohou kapacitně zajistit místo pro všechny děti.
Ve státních školách, kde se školné neplatí, může být až 150 dětí ve třídě, takže výuka je značně neefektivní. Proto tam, kde je to možné, se „adoptované“ děti umísťují v soukromých školách, kde se školné platí. Ve třídě je méně dětí a děti mají šanci se něco naučit. Další důvod, proč děti nechodí do školy je ten, že dítě musí mít ve škole uniformu a pomůcky, bez nichž nelze chodit do školy. Na tyto věci ale mnozí rodiče nemají peníze, takže dítě do školy nepošlou.
Vybavení škol i úroveň školství připomíná situaci našich praprababiček. Školy jsou vybaveny dřevěnými lavicemi, tabulí, stolem a židlí pro učitele. Nelze srovnávat znalosti dítěte u nás např. ve 3. třídě s dítětem, které chodí do 3. třídy v Guineji. Je zde absolutní nedostatek didaktických školních pomůcek. Školy jsou nebarevné s malými okny a vysokými teplotami uvnitř.
Každá škola má vlastní uniformy, jejichž barevnou kombinaci si určuje. Může se zdát, že v zemi jakou je Guinea, je to zbytečný luxus pořizovat dětem uniformy. Avšak kromě toho, že jasně informují okolí, že dítě dochází do konkrétní školy, mají pro dítě i jakousi bezpečnostní funkci. U dítěte, které nosí uniformu je jasné, že pravidelně dochází do školy, kde je registrováno a spíše se po něm bude někdo shánět, pokud se mu něco stane, než po dítěti, které uniformu nemá a je tedy pravděpodobné, že žije na např. ulici. Nezanedbatelné je i to, že nová uniforma zajišťuje dětem z programu alespoň jedno až tři nové oblečení ročně. Drahá uniforma je jinak další překážkou ke vzdělání dítěte, protože většina rodin nemá prostředky na její pořízení.

SYSTÉM ŠKOLSTVÍ V GUINEJI
Děti chodí do školy již od 3 let, kdy začíná něco na způsob naší mateřské školky, avšak je to součást ZŠ a v tomto duchu tam děti tráví i čas. Mateřská školka je spíše škola (děti sedí v lavicích, nehrají si s hračkami jako u nás…). Dále pak od 6 let pokračují 1. až 6. třídou na ZŠ a pak 7. až 10. třídou na college. Velmi často však věk dětí v dané třídě neodpovídá z důvodů přerušování školní docházky z nejrůznějších důvodů a nuceného opakování jednotlivých tříd. Běžně narazíte na 12letého kluka třeba ve třetí třídě. 
· 1-3 roky mateřská školka – učí se mluvit francouzsky (každé etnikum má svůj vlastní jazyk – susu, fulbština, malinké, atd.) 
· 6 let základní škola 
· 4 roky "college" 
· 3-4 roky střední škola nebo učební obor
· univerzita 
Školní rok začíná v říjnu a končí v červnu. Školní rok na základní škole má 3 trimestry : 
1. trimestr – říjen, listopad, prosinec
2. trimestr – leden, únor, březen
3. trimestr – duben, květen, červen
Prázdniny mají děti od 23.12. do 3.1. (vánoční), 1.4. – 13.4. (velikonoční) a v červenci, srpnu a září (v období dešťů).

Výuka a předměty
Výuka probíhá ve francouzštině. Vyučovací předměty se mohou lišit, ale základní na nižším stupni jsou: francouzština (mluva, čtení, psaní, přednes), matematika, občanská nauka, zpěv, senzorická cvičení, praktické práce,…

Informace o předmětech
-čtení - 1.-6. třída - žák čte nahlas z nějaké knihy a učitel vysvětlí, přeloží nejasné věci do mateřského jazyka atd.
-mluva - 1.-2. třída - učí se vyjadřovat se francouzsky
-psaní - 1.-4. třída - do 2. třídy píšou děti křídou na tabulky, od 3. třídy píšou do sešitu, psací potřeby jsou velice drahé, na vesnicích někdy mohou ze začátku místo na tabulky jen kreslit klacíkem na zem do hlíny
-matematika - 1. - 6. třída - sčítání a odečítání (1+1, 3-2….do 2. třídy; násobilka 21:7, 13x5….3.-4. třída…)
-senzorická cvičení - učí se poznávat věci, pojmenovávat je, poznávat barvy, materiál a k čemu věci slouží…např. Co to je? To je svíčka. Jakou má barvu? Bílou. Z čeho je? Z vosku. 
-přednes a zpěv - děti jsou velice muzikální, slouží k opakování a rozvoji paměti
-kreslení - 1. - 6. třída - prvňáčci se učí kreslit např. banán, pomeranč….ve 3.-4. třídě postavu….

Závěrečné zkoušky a vysvědčení
Dítě je hodnoceno po ukončení každého trimestru. Známkování je bodové od 1 do 10, na vyšším stupni do 20, přičemž 1 je nejhorší a 10 (nebo 20) nejlepší. Pokud žák nedosáhl potřebného průměru 4 ze všech předmětů, nepostupuje do další třídy a musí ji opakovat (někdy se však průměr v různých školách nepatrně liší). Obvykle se uvádí také pořadí žáka ve třídě a celkový počet žáků ve třídě. Na konci každého trimestru se dělají testy a zkoušky. Ne pokaždé však škola vystavuje vysvědčení. Většinou je to na vyžádání koordinátorů a ve státních školách vystavují vysvědčení často jen jednou a to na konci roku. Prospěch žáka je veden v žákovské knížce. Některé školy dávají na jedno vysvědčení záznamy výsledků ze všech tří trimestrů, kdy je postupně dovyplňují do příslušných kolonek formuláře vysvědčení. Jiné školy mají na každý trimestr vysvědčení zvlášť. Nepoužívají se jednotné formuláře vysvědčení, každá škola má svůj vlastní. Nejdůležitější jsou pak závěrečné zkoušky na konci 6. třídy, podle kterých je dítě přijato na college. Děti, které jsou v 6. třídě nedostávají na konci III. trimestru vysvědčení, ale tzv. atestaci (potvrzení o přijetí na college).


 

úřední e-deska

Projekt MODERNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

EU peníze školám

Cool pedagog

jídelní lístek

jídelní lístek

60 LET ZŠ TŠ

práce žáků

videa

fotografie 2007-2018

školní rok 2017/2018

školní rok 2016/2017

školní rok 2015/2016

školní rok 2014/2015

školní rok 2013/2014

školní rok 2012/2013


školní rok 2011/2012


školní rok 2010/2011

školní rok 2009/2010

školní rok 2008/2009
Výlet 1.+2.tř. Jihlava
školní rok 2007/2008
projekty