naše škola

menu

úvodní stránka
historie školy
současnost školy
kontakty
zaměstnanci
dokumenty
organizace šk. roku
kalendář akcí
školní družina
škola očima dětí
KMD
LVK - hory
školní poradenské pracoviště
žákovská samospráva
inkluzivní vzdělávání
a asistence
fotogalerie
napsali o nás
zájmová činnost
soutěže a úspěchy
projekty
rada školy
unie rodičů
perličky
sportoviště při ZŠ
Město Trhový Štěpánov
registr oznámení
napište nám
autor stránek
 

inkluzivní vzdělávání a asistence


INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V ZŠ TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV

Na jaře roku 2010 jsem dostala skvělou příležitost zúčastnit se s pražskou organizací Rytmus týdenního studijního pobytu v Rakousku. Na základě této zkušenosti probíhala potom ve 4. třídě výuka formou inkluzivního vzdělávání, které respektuje rozdíly mezi žáky a umožňuje dětem se specifickými problémy se plně a plnohodnotně začlenit do kolektivu běžné třídy.
Žáci pracovali v hodinách Čj a M zcela samostatně podle „týdenního“ plánu od pondělí do čtvrtka. Práce je při tomto způsobu výuky rozdělena na část povinnou, kterou musí splnit všichni žáci (je samozřejmě postavena tak, aby ji byli všichni schopni splnit), a část nepovinnou, v níž si žáci mohou práci vybírat. Žáci si musí úkoly vyhledávat, musí porozumět jejich zadání, úkoly vypracovat a sami si je opravit dle připravené kontroly. Ve třídě je neustále k dispozici dostatek materiálů, které pomáhají žákům při práci. Paní učitelka prochází třídou a je též nápomocna tam, kde je třeba – má tak velký prostor pro práci s dětmi, které mají potíže s učením. Výuka probíhá tímto způsobem při procvičování známého učiva i při seznamování se s učivem novým, žáci mohou pracovat samostatně, ve dvojicích i si pomáhat ve skupinkách. V pátek probíhá „kontrolní den“ – tedy práce na známky. 
Tento způsob výuky respektuje rozdíly mezi žáky, dává jim prostor, aby pracovali způsobem a tempem, jaké jim vyhovuje. Zároveň je vede k tomu, aby se naučili si práci správně zorganizovat, pochopit zadání úkolu, pracovat samostatně, požádat o pomoc, pokud si neví rady, pracovat s nápovědou – najít si potřebné informace, spolupracovat s ostatními, pomoci druhému, učí je sebekontrole a pocitu zodpovědnosti za svou práci. 
Stejným způsobem zvládají výuku v hodinách Čj a M i žáci, kteří jsou do běžných tříd integrováni pro své specifické potíže. Právě oni vnímají tento způsob výuky velmi pozitivně, protože se tak stírají rozdíly mezi žáky, v jejich schopnostech a výkonech. Žáci se specifickými potížemi v učení mohou totiž pracovat stejným způsobem, jako ostatní žáci ve třídě, ale na jiných, snadnějších úkolech. 
V nižších ročnících (1.,2.,3.) se učíme pracovat tímto způsobem, zprvu podle plánu na jeden den, později dva a více dnů. 
Sami žáci si nový způsob práce pochvalují a i rodiče jsou mu příznivě nakloněni.

                                                                                                                    Mgr. Martina Nováková

INTEGRACE A VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI POTÍŽEMI

Naše škola je zcela otevřená všem dětem a nabízí možnost vzdělávání i pro děti, které mají specifické potíže. Pokud jsou tito žáci začleněni = integrováni do běžné třídy, pracují podle IVP – individuálního vzdělávacího programu. Tento program jim dává možnost zvládat učivo základní školy jen do té míry, kam jim to jejich vlastní schopnosti a možnosti dovolí. V případě potřeby jsme schopni zajistit žákovi i asistenta pedagoga, případně osobního asistenta, který je nápomocen dítěti a paní učitelce či panu učiteli v hodinách při výuce. 
Tito žáci by bez pomoci asistenta nemohli být úspěšní v běžné třídě a učitelé by se jim nemohli sami plně věnovat. Pracují dle IVP, který jim připraví třídní učitel ve spolupráci s výchovným poradcem, asistentem pedagoga, ostatními vyučujícími a zákonnými zástupci žáka. 
V současné době (školní rok 20172018) působí na naší škole dvě asistentky pedagoga,
paní L. Kulíková a paní M. Naňáková, obě ve 4. třídě. Žákům, kterým je dle vyjádření PPP (Pedagogicko-psychologická poradna) či SPC (Speciální pedagogické centrum) doporučena speciální reedukační péče, se věnuje speciální pedagog, paní učitelka L. Kakosová. 
Jsme přesvědčeni, že integrace dětí se specifickými obtížemi do běžných základních škol jim dává možnost se plně a plnohodnotně začlenit do společnosti a vzdělávat se společně s ostatními dětmi. Snažíme se těmto dětem dát maximum, ale zároveň ony nás neskutečně obohacují a učí nás, že každý jsme jiný, každý máme své přednosti, každý z nás potřebuje občas pomoc, učí nás, jak respektovat jeden druhého a současně být respektován druhými. Tyto děti, tito lidé mají mezi námi právoplatné místo a my jsme si toho vědomi. Proto nabízíme vzdělání všem dětem bez rozdílu a pomocnou ruku rodičům, kteří se často nachází ve velmi složité a nelehké situaci. Naším cílem je vytvořit ve škole přátelské prostředí, ve kterém se budou cítit dobře všechny děti. 

 

úřední e-deska

Projekt MODERNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

EU peníze školám

Cool pedagog

jídelní lístek

jídelní lístek

60 LET ZŠ TŠ

práce žáků

videa

fotografie 2007-2018

školní rok 2017/2018

školní rok 2016/2017

školní rok 2015/2016

školní rok 2014/2015

školní rok 2013/2014

školní rok 2012/2013


školní rok 2011/2012


školní rok 2010/2011

školní rok 2009/2010

školní rok 2008/2009
Výlet 1.+2.tř. Jihlava
školní rok 2007/2008
projekty