naše škola

menu

úvodní stránka
historie školy
současnost školy
kontakty
zaměstnanci
dokumenty
organizace šk. roku
kalendář akcí
školní družina
škola očima dětí
KMD
LVK - hory
školní poradenské pracoviště
žákovská samospráva
inkluzivní vzdělávání
a asistence
fotogalerie
napsali o nás
zájmová činnost
soutěže a úspěchy
projekty
rada školy
unie rodičů
perličky
sportoviště při ZŠ
Město Trhový Štěpánov
registr oznámení
napište nám
autor stránek
 

rada školy


RADA ŠKOLY

Počátky činnosti Rady školy při Základní škole v Trhovém Štěpánově spadají do školního roku 2000/2001. Tehdejší obecní zastupitelstvo zřídilo Radu školy na svém zasedání dne 16.5. 2000. Nový školský zákon, který vešel v platnost 1.1. 2005, změnil statut doposud nepovinných rad škol na povinné. Nová Rada školy byla tak zřízena rozhodnutím zastupitelstva Obce Trhový Štěpánov v roce 2005. Bylo schváleno, že v devítičlenné Radě školy budou tři zástupci zřizovatele školy, tři zástupci rodičů a tři zástupci pedagogického sboru.
Rada školy je samosprávným orgánem, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, pracovníkům školy a dalším osobám účastnit se správy školy. Funkční období členů Rady školy jsou tři roky. V čele rady stojí předseda zvolený nadpoloviční většinou všech členů rady. Ředitel školy nemůže být jejím členem.
Zákon dává školským radám poměrně široké pravomoci. 
a)vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a jejich uskutečňování
b)schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, návrh rozpočtu a zprávu o hospodaření školy
c)schvaluje školní řád a navrhuje změny
d)schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
e)projednává inspekční zprávy ČŠI
f)vyjadřuje se ke koncepčním záměrům školy, ke jmenování a odvolání ředitele školy
g)projednává s ředitelem školy připomínky a stížnosti zákonných zástupců žáků školy
Rada se usnáší nadpoloviční většinou všech členů při schvalování výroční zprávy o činnosti školy, školního řádu a pravidel hodnocení vzdělávání žáků. V ostatních případech se usnáší většinou jejich přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. O jednání Rady školy pořizuje záznam člen rady pověřený Radou školy. Rada školy se schází ke svým schůzím dvakrát ročně a dále podle potřeby.

Složení Rady školy ve školním roce 2017/2018

Členové Rady školy
zástupci zřizovatele školy

Bc. Štěpánka Bézová
Josef Korn
Miroslav Petrásek

zástupci pedagogického sboru
Mgr. Jan Balšánek
Mgr. Hana Früblingová
Mgr. Ing. Hana Pokorná

zástupci rodičů žáků
Jan Horáček
Stanislava Nácovská
Erika Štiková

Předsedkyně Rady školy
Mgr. Ing. Hana Pokorná
  
 

úřední e-deska

Projekt MODERNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

EU peníze školám

Cool pedagog

jídelní lístek

jídelní lístek

60 LET ZŠ TŠ

práce žáků

videa

fotografie 2007-2018

školní rok 2017/2018

školní rok 2016/2017

školní rok 2015/2016

školní rok 2014/2015

školní rok 2013/2014

školní rok 2012/2013


školní rok 2011/2012


školní rok 2010/2011

školní rok 2009/2010

školní rok 2008/2009
Výlet 1.+2.tř. Jihlava
školní rok 2007/2008
projekty