naše škola

menu

úvodní stránka
historie školy
současnost školy
kontakty
zaměstnanci
dokumenty
organizace šk. roku
kalendář akcí
školní družina
škola očima dětí
KMD
LVK - hory
školní poradenské pracoviště
žákovská samospráva
inkluzivní vzdělávání
a asistence
fotogalerie
napsali o nás
zájmová činnost
soutěže a úspěchy
projekty
rada školy
unie rodičů
perličky
sportoviště při ZŠ
Město Trhový Štěpánov
registr oznámení
napište nám
autor stránek
 

soutěže a úspěchy - 2014/2015


DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA

Dějepisná olympiáda patří mezi tradiční předmětové vědomostní soutěže, které vyhlašuje Národní institut dětí a mládeže. Soutěž, jejíž kořeny sahají až do 60. let minulého století, se dříve jmenovala Soutěž mladých historiků a letos se koná její 44. ročník. Dějepisná olympiáda je obvykle určena pro mladé zájemce o historii z řad žáků 8. a 9. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Účast v soutěži je dobrovolná. Soutěž probíhá ve čtyřech postupových kolech: školním, okresním, krajském a celostátním. První tři kola probíhají vždy formou testu. Celostátní kolo trvá obvykle pět dní a koná se každý rok v některém z měst České republiky. V letošním školním roce bude hostit účastníky národního kola jihomoravská Strážnice. Celostátní kolo spojuje soutěž samotnou (prezentace a obhajoba písemné práce, vyplňování testu, hledání odpovědí na otázky v historických památkách nebo v terénu...) s exkurzemi, výlety a návštěvami historicky zajímavých míst. Celorepublikového kola se pravidelně účastní okolo 35 nejúspěšnějších žáků z celé ČR. Každý ročník má jiné tematické zaměření jednotné pro všechna kola, která se liší jen svou náročností. V minulosti to např. byla témata: Zločin a trest v českých dějinách, Doba hradů a zámků v Čechách a na Moravě nebo Věda a technika v průběhu staletí. Letošní téma zní „Pot, slzy a naděje aneb Život je boj“. Webové stránky soutěže jsou zde.

Propozice Dějepisné olympiády

ŠKOLNÍ KOLO

Letošní ročník Dějepisné olympiády má téma „Pot, slzy a naděje aneb Život je boj“. Školní kolo, které se na naší škole uskutečnilo počátkem listopadu, obsahovalo celkem 20 náročných úkolů. Témata, kterých se letošní ročník dotýká, jsou: zlomové události v našich dějinách provázené boji, válkami a válčením v evropských souvislostech (od zrodu středověké Evropy přes křížové výpravy, upálení mistra Jana Husa, husitství, třicetiletou válku…, až po 1. a 2. světovou válku). O 1. místo se ve školním kole nakonec podělily Michaela Müllerová a Veronika Šimková, obě z 8. třídy. Obě dvě získaly 46 bodů z 52 možných. Na třetím místě se umístil Vojtěch Jeřábek z 9. třídy, který získal 40,5 bodu. Úspěšnými řešiteli se stali ti, kteří získali alespoň 60% bodů, tedy 31. Tuto podmínku splnily ještě Martina Kudynová z 9. třídy a Veronika Fialová z 8. třídy. Do okresního kola, které se koná ve druhé polovině ledna, postoupí tři nejúspěšnější řešitelé. Do soutěže se ve školním kole zapojilo 16 žáků z 8. a 9. třídy.

Výsledková listina školního kola Dějepisné olympiády

Zadání a řešení školního kola Dějepisné olympiády

OKRESNÍ KOLO

V úterý 20. ledna se konalo na benešovském gymnáziu okresní kolo letošního ročníku Dějepisné olympiády. Ze štěpánovské školy se ho zúčastnili tři nejúspěšnější řešitelé školního kola: Michaela Müllerová a Veronika Šimková z 8. třídy a Vojtěch Jeřábek z 9. třídy. Téma pro všechna postupová kola je stejné. Letošní ročník je zaměřen na vojenství, především na významné bitvy z českých dějin. Otázky školního kola se týkaly období středověku (od 7. do počátku 16. století). Okruh otázek pro okresní kolo byl již mnohem širší (od 7. století do první světové války). Z trojice štěpánovských soutěžících byla nejlepší M. Müllerová, která obsadila s 67 body výborné 5. místo. Stala se zároveň úspěšnou řešitelkou, protože získala více než 60% ze 100 možných. V. Šimková získala 58,5 bodu a skončila na 12. místě. V. Jeřábek vybojoval 24. místo (49,5 bodu). Do soutěže se zapojilo 34 mladých zájemců o historii z celého okresu Benešov. Do krajského kola postoupil vítěz a úspěšní řešitelé, kteří získali minimálně 60 bodů. Pořadatel krajského kola však podle pravidel soutěže omezil počet účastníků a M. Müllerové její bodový zisk na postup bohužel nestačil. 

Propozice okresního kola Dějepisné olympiády

Výsledková listina okresního kola Dějepisné olympiády

Zadání a řešení okresního kola Dějepisné olympiády

OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE

Olympiáda v českém jazyce je předmětová soutěž z rodného jazyka pro žáky základních a středních škol. Jejím cílem je umožnit talentovaným žákům porovnávat úroveň vlastního jazykového a slohového projevu s ostatními. Koná se již více než 35 let a jejím garantem je v současnosti Národní institut dětí a mládeže MŠMT. Letos probíhá už 41. ročník. Účast v soutěži je dobrovolná. Olympiáda v českém jazyce se člení na dvě kategorie. Kategorie I je určena pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a kategorie II pro studenty 1.-4. ročníků středních škol. Soutěž probíhá ve čtyřech postupových kolech: školním, okresním, krajském a celostátním. Jednotlivá kola mají vždy 2 části: jazykovou část, kde soutěžící plní zadané mluvnické úkoly a slohovou část, kde se píše slohová práce na dané téma v rozsahu cca 30 řádek. Úkoly plní soutěžící samostatně pod dohledem pedagoga v časovém rozsahu – gramatika 60 minut a sloh také 60 minut. Celostátní kolo trvá celý týden a koná se vždy koncem června. Veškeré úkoly, jazykové i slohové, zadává porota v celostátním kole ústně a úkoly se plní průběžně. Každoročně probíhá také exkurze jako východisko pro zadávanou slohovou práci. Webové stránky soutěže jsou zde.

Propozice Olympiády v českém jazyce

ŠKOLNÍ KOLO

Na naší škole proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce začátkem prosince. Do soutěže se zapojilo celkem 17 žáků, 9 žáků z 9. třídy a 8 žáků z 8. třídy. Soutěž měla jako každý rok část jazykovou a slohovou. Téma slohového úkolu znělo „Pohled z okna“ a soutěžící měli při jeho zpracování použít popis. Nejlépe tentokrát obstály žákyně 8. třídy Michaela Müllerová a Veronika Šimková, které si vybojovaly účast v okresním kole. To se bude konat 3. 2. 2015 v Benešově. Gratulujeme! Všem zúčastněným děkujeme za účast a zodpovědný přístup k plnění úkolů olympiády, blahopřejeme jim k dosaženým výsledkům a těšíme se na ně v dalších soutěžích. 

Výsledková listina školního kola Olympiády v českém jazyce

Zadání a řešení školního kola Olympiády v českém jazyce

OKRESNÍ KOLO

3. února proběhlo na SOŠ Benešov okresní kolo Olympiády v českém jazyce. Naši školu úspěšně reprezentovaly 2 žákyně 8. třídy, a to Michaela Müllerová a Veronika Šimková. Soutěž měla část gramatickou a slohovou, na každou z nich měli soutěžící 60 minut.
Soutěže se zúčastnilo celkem 30 žáků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. M. Müllerová se umístila se ziskem 18 bodů (13 bodů za mluvnickou část a 5 bodů za slohovou) na 11.-15. místě a V. Šimková byla klasifikována se 17 body (10 bodů z mluvnické části a 7 bodů ze slohové) na 16. místě. Oběma děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy, blahopřejeme k dosaženým výsledkům a doufáme, že se naší krásné mateřštině budou věnovat i nadále.

Propozice okresního kola Olympiády v českém jazyce

Výsledková listina okresního kola Olympiády v českém jazyce

Zadání a řešení okresního kola Olympiády v českém jazyce

SOUTĚŽE V CIZÍCH JAZYCÍCH

Jazykové soutěže mají v České republice vzhledem k významu znalosti cizích jazyků značnou prestiž a zasahují poměrně velký počet žáků a studentů. Do školních kol se každoročně zapojuje téměř 50 000 účastníků základních a středních škol. Soutěže jsou koncipovány jako konverzační a důraz je při nich kladen na porozumění slyšenému textu a rozhovor. Nejvíce obsazovaná je soutěž v anglickém jazyce, což je odrazem společenské reality 21. století. Soutěž v německém jazyce má, stejně jako samotná znalost němčiny, na území ČR dlouhou tradici. V současné době však němčina doplácí na popularitu angličtiny. Menší zastoupení, ale rovněž vysokou úroveň, mají soutěže v jazyce francouzském, španělském, ruském a také v latině.
Děti z naší školy se obvykle účastní soutěže v německém jazyce (neoficiálně zvané Německá olympiáda) a soutěže v anglickém jazyce (také nazývané Anglická olympiáda). V obou těchto jazykových kláních jsou vypisovány každý rok kategorie I. A (žáci do 7. tříd ZŠ) a I. B (žáci do 7. tříd ZŠ s rozšířenou výukou cizích jazyků a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií). V těchto dvou kategoriích probíhá školní a okresní kolo. Dále to jsou kategorie II. A (žáci 8. a 9. tříd ZŠ) a II. B (žáci 8. a 9. tříd ZŠ s rozšířenou výukou cizích jazyků a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií). V těchto kategoriích se koná školní, okresní, krajské a ústřední kolo. Další kategorie II. C, III. A a III. B jsou určené žákům, kteří mají možnost souvisle komunikovat v daném jazyce a nebo studentům středních škol. Další výše zmiňované jazyky se na naší škole nevyučují. Webové stránky soutěže jsou zde.

Propozice Soutěží v cizích jazycích

CHEMICKÁ OLYMPIÁDA

Chemická olympiáda je nejdůležitější chemickou soutěží pořádanou v ČR. Soutěž je vyhlašována každoročně a je určena pro žáky základních a středních škol. Garantem ChO je Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s Ústřední komisí Chemické olympiády a nad odbornou úrovní bdí Česká společnost chemická. V tomto roce se koná 51. ročník. Olympiáda se dělí do pěti kategorií, které jsou rozdílně obtížné. Každá kategorie je dělena na jednotlivá soutěžní kola, ve kterých žáci řeší teoretické a praktické úlohy. Jednotlivá postupová kola jsou školní, okresní, krajské a popřípadě celostátní. V každém soutěžním kole jsou úlohy o něco složitější. V nejvyšší kategorii je možnost zúčastnit se celostátního kola Chemické olympiády a při velmi dobrém umístění je možnost postoupit přes dvě soustředění až na Mezinárodní chemickou olympiádu. Iniciativa ke konání Mezinárodní chemické olympiády vyšla z Československa a její první ročník se konal v červnu roku 1968 v Praze. Žáků základních škol se týká kategorie D. Ta je určena pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol a příslušných ročníků víceletých gymnázií. Kategorie zahrnuje domácí (školní) kolo, kontrolní test školního kola, okresní kolo a krajské kolo. Nemá však celostátní kolo. Úlohy této kategorie se skládají z teoretické a praktické části. Úlohy jsou často zaměřeny na učivo, které se běžně probírá v hodinách chemie. Webové stránky soutěže jsou zde.

ŠKOLNÍ KOLO

Školního kola letošního ročníku Chemické olympiády se zúčastnili tři žáci 9. třídy. Soutěž byla rozdělena do tří částí. Teoretická část se nejlépe povedla Vojtěchu Brožovi, který nasbíral nejvíce bodů také v praktické části. V kontrolním testu se nejvíce dařilo opět V. Brožovi, ale stejně bodů jako on získala v této části rovněž Martina Kudynová. V souhrnu všech tří částí byl nejlepší Vojtěch Brož, který vybojoval celkem 99 bodů a postoupil do okresního kola z prvního místa. Druhým zástupcem štěpánovské školy v tomto kole bude Martina Kudynová, která za vítězem zaostala o necelých 10 bodů a třetího Karla Matznera porazila o 4 body. Okresní kolo se koná 6. března v Benešově na tamějším gymnáziu.

Výsledková listina školního kola Chemické olympiády

Zadání teoretické a praktické části školního kola Chemické olympiády

Řešení teoretické a praktické části školního kola Chemické olympiády

Zadání kontrolního testu školního kola Chemické olympiády

Řešení kontrolního testu školního kola Chemické olympiády

OKRESNÍ KOLO

Okresní kolo se konalo v pátek 6. března na Gymnáziu Benešov. Zúčastnilo se ho 13 žáků z benešovského gymnázia, ze ZŠ Benešov Jiráskova, ZŠ Zdislavice a ZŠ Trhový Štěpánov. Naši školu zastupovali nejúspěšnější řešitelé ze školního kola: Vojtěch Brož (vítěz školního kola), Martina Kudynová a Karel Matzner. Všichni žáci 9. třídy. Z nich si vedl nejlépe opět V. Brož, který skončil na 11. místě. V. Brož získal celkově 30,5 bodu. Hned za ním se umístili K. Matzner a M. Kudynová. Účastníci mohli maximálně získat 100 bodů (70 bodů teorie a 30 bodů praxe). Na každou část měli mladí chemici 90 minut.

Výsledková listina okresního kola Chemické olympiády

PYTHAGORIÁDA

Pythagoriáda patří mezi tradiční matematické soutěže. Je určena všem žákům 5.-8. ročníku základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, kteří mají zájem o matematiku. Cílem Pythagoriády je zvýšit zájem o matematiku u co nejširšího počtu žáků. Úlohy této soutěže vychází ze znalostí matematiky odpovídajících ročníků základních škol a víceletých gymnázií. Zúčastnit se této soutěže může každý žák příslušného ročníku – není tedy nutné být matematickým talentem. Soutěž má několik kategorií podle ročníku školy (5. ročník ZŠ, dále 6., 7. a 8. ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií) a dvě postupová kola: školní a okresní. Letos se koná již 38. ročník Pythagoriády. Webové stránky soutěže jsou zde.

Propozice Pythagoriády

ŠKOLNÍ KOLO

Školní kolo letošního ročníku Pythagoriády se uskutečnilo v posledním březnovém týdnu. Soutěž je určena pro žáky 5.-8. ročníku. Soutěžní úkoly v 5.-7. ročníku obsahovaly 15 matematických úloh, v 8. ročníku 12 úloh. Úspěšným řešitelem se stal každý, kdo získal v 5.-7. ročníku minimálně 9 bodů, v 8. třídě minimálně 8 bodů. Tento bodový zisk také zaručoval postup do okresního kola. V 5. třídě získal nejvíce bodů Jan Horáček a spolu s ním postoupil do okresního kola Jaroslav Müller. V 6. třídě zvítězil Adam Boušek a jako jediný z této třídy dosáhl dostačujícího počtu bodů k postupu do okresního kola. V 7. třídě byl nejlepší Štěpán Neděla. Okresní kolo se koná v květnu na Gymnáziu Vlašim.

Přehled nejúspěšnějších řešitelů školního kola Pythagoriády

Zadání a řešení školního kola Pythagoriády 5.-8. ročník

OKRESNÍ KOLO

Okresní kolo 38. ročníku Pythagoriády se uskutečnilo 12. května na Gymnáziu ve Vlašimi. Do něho postoupili ze školního kola pouze úspěšní řešitelé. Z naší školy to byli v kategorii žáků 5. tříd Jan Horáček a Jaroslav Müller. Z nich si vedl lépe J. Horáček, který získal 11 bodů z 15 možných , opět se zařadil mezi úspěšné řešitele a v konečném pořadí obsadil 11. místo. Jeho spolužák J. Müller vyřešil správně 7 úloh a získal tudíž 7 bodů, což stačilo na 23. místo. V této kategorii nejmladších žáků soutěžilo 33 páťáků z celého benešovského okresu. V kategorii žáků 6. tříd zastupoval naši školu Adam Boušek, který vybojoval 6 bodů a umístil se na 14. místě. A. Boušek měl ve své kategorii 20 soupeřů.

Výsledková listina okresního kola Pythagoriády

ATLETICKÁ VŠESTRANNOST – 1. STUPEŇ

Ve středu 24. září se uskutečnily ve Vlašimi závody v atletické všestrannosti prvního stupně. Tato soutěž se dříve konala na jaře příslušného školního roku (obvykle v květnu). Letos byla poprvé zařazena do kalendáře atletických soutěží již na počátku školního roku. Této soutěže se účastní desetičlenné týmy složené z 5 dívek (z každé třídy 1. stupně jedna dívka) a 5 chlapců (z každé třídy prvního stupně jeden chlapec). Soutěží se v následujících disciplínách: běh na 50 metrů, hod kriketovým míčkem a skok do dálky. Jednotlivé výkony jsou ohodnoceny body, které se započítávají do soutěže jednotlivců a hlavně do soutěže smíšených týmů. Naši školu tentokrát zastupovali Jan Hotovec a Lucie Chvojková z 1. třídy, Jonáš Hromas a Barbora Kopecká ze 2. třídy, Matyáš Horáček a Tereza Kolářová ze 3. třídy, Tadeáš Hlaváček a Lenka Vilímovská ze 4. třídy a Jan Horáček a Tereza Horáčková z 5. třídy. Družstvo ze Základní školy v Trhovém Štěpánově obsadilo v konečném pořadí 8. místo. Mezi venkovskými školami patřilo mezi nejlepší. V hodnocení jednotlivců se nejvíce prosadily Lucie Chvojková, která v kategorii dívek 1. tříd obsadila v celkové klasifikaci 3. místo a Tereza Horáčková z 5. třídy, která v této kategorii skončila na 4. místě. V jednotlivých disciplínách se ze štěpánovských žáků nejvíce prosadily opět L. Chvojková (3. místo v běhu na 50 metrů), T. Kolářová (3. místo v dálce), L. Vilímovská (3. místo v dálce) a T. Horáčková (2. místo v hodu míčkem).

 Výsledková listina Atletické všestrannosti-1. stupeň

ŠKOLNÍ FOTBALOVÝ TURNAJ

Ve čtvrtek 2. října se v štěpánovské škole uskutečnil 2. ročník Školního fotbalového turnaje. Turnaje se zúčastnily 4 týmy reprezentující 6., 7., 8. a 9. třídu. Hrálo se systémem každý s každým. Jednotlivé zápasy se hrály na 2 x 10 minut a každý tým mohl postavit 4 hráče do pole a jednoho brankáře. Ve vyrovnaném turnaji nakonec zvítězili mladí fotbalisté z 9. třídy. Druhé místo obsadil tým složený z žáků 8. třídy. Pomyslnou bronzovou medaili vybojovali žáci 7. třídy, za nimiž skončili šesťáci. Nejlepším hráčem byl zvolen Karel Matzner z 9. třídy.

 

TURNAJ V SÁLOVÉ KOPANÉ

Tohoto oblíbeného turnaje v sálové kopané se letos zúčastnilo zhruba 20 základních škol, nejen z okresu Benešov. Pořádající VOŠ a SZeŠ Benešov rozlosovala přihlášené týmy do 4 skupin a pouze jejich vítězové měli právo bojovat o celkové vítězství v prosincovém finále. Zápasy skupiny, v níž hráli štěpánovští fotbalisté, byly odehrány ve středu 26.11. 2014.
Sestavu našeho týmu tvořili Vojtěch Brož, Dominik Chvojka, David Kopecký, Jan Marvan a Karel Matzner (9. třída), Vojtěch Kahoun (8. třída), Jakub Menda a Štěpán Neděla (7. třída) a Evžen Pechar a Jiří Šindelář (6. třída).
Naše výsledky a průběh zápasů:
Trhový Štěpánov – Benešov Dukelská 0:10 (Soupeř, který se stal suverénním vítězem, byl nad naše síly.)
Trhový Štěpánov – Týnec nad Sázavou 2:5 (Ve vyrovnaném zápase jsme vedli, ale doplatili jsme na hrubé chyby. V závěru nás soupeř přehrál.) 
Trhový Štěpánov – Čerčany 3:2 (Další vyrovnané utkání jsme dotáhli do vítězného konce.)
Trhový Štěpánov – Čechtice 1:3 (Brzy jsme dvakrát inkasovali. Naše šance jsme nevyužili a soupeř si v závěru vítězství pohlídal.)
V celkovém pořadí se náš tým umístil na 4. místě.

Výsledky turnaje v sálové kopané

MATEMATICKÁ SOUTĚŽ SPEEDMAT

Speedmat jsou matematické počítačové programy, které jsou určeny pro žáky všech škol, kteří si chtějí hravou formou zopakovat a procvičit látku probíranou v hodinách matematiky. Na jejich základě vznikla matematická soutěž, kterou organizuje jedna z brněnských základních škol. V soutěži si mohou děti poměřit úroveň svých matematických znalostí a dovedností se svými spolužáky a také s žáky ostatních škol, aniž by museli opustit školu. Stačí totiž vyřešit úlohy na počítači, zaregistrovat se na příslušných webových stránkách a uložit zde svůj výsledek. Každý tak může průběžně sledovat své umístnění. Soutěž je rozdělena do pěti kategorií podle věku a obtížnosti úkolů. Po ukončení daného kola obdrží nejúspěšnější řešitelé diplomy. Více se o této soutěži dozvíte na webových stránkách www.speedmath.eu.

MCDONALD´S CUP

McDonald´s Cup je největší fotbalový turnaj pro žáky základních škol v České republice. Letos se koná již jeho 18. ročník. Turnaj je rozdělen do dvou kategorií: kategorie A (žáci 1.-3. třídy ZŠ) a kategorie B (žáci 4.-5. třídy ZŠ). V posledních letech se ho účastní více než 80 tisíc chlapců a také děvčat mladšího školního věku z více než 3 tisíc škol. Pořadatelem turnaje je Asociace školních sportovních klubů ČR ve spolupráci s Fotbalovou asociací České republiky a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Hlavním městem Praha. Generálním partnerem je společnost McDonald´s ČR. Soutěž začíná třídním nebo školním turnajem. Vítězný tým pak reprezentuje školu v okrskovém nebo přímo v okresním kole. Vítězové okresních kol postupují do krajského finále a vyvrcholením každého ročníku McDonald´s Cupu je tzv. Svátek fotbalu, celorepublikové finále těch nejlepších z krajských kol v kategorii B. Více se o tomto turnaji dozvíte na stránkách www.mcdonaldscup.cz. 
Okrskového kola této soutěže v kategorii B se zúčastnili také chlapci naší školy. Do turnaje zasáhlo 7 týmů z Vlašimska. Byly rozděleny do dvou skupin. Náš tým, který hrál ve skupině A, tvořili Petr Čermák (2. třída), Václav Mach (3. třída), Filip Halama, Filip Hašek, David Smítka (všichni ze 4. třídy), Misheel Dolgorsuren, Šimon Fiala, Jakub Fotr, Jan Horáček, Jaroslav Müller, Šimon Neděla (všichni z 5. třídy).
Výsledky zápasů našeho týmu v základní skupině A: ZŠ Trhový Štěpánov-ZŠ Vlašim-Sídliště 0:3 (pozdější vítěz turnaje byl nad síly našich mladých fotbalistů), ZŠ Trhový Štěpánov-ZŠ Čechtice 3:1 (změny v sestavě a zlepšená hra v druhém poločase přinesly postup do semifinále, naše góly-vlastní, J. Fotr, F. Halama). Ve skupině A tedy obsadil tým ze ZŠ Trhový Štěpánov 2. místo a s ním postoupili do dalších bojů hráči ze ZŠ Vlašim-Sídliště. V semifinále se naši mladí fotbalisté střetli s týmem ze ZŠ Vlašim-Vorlina, s nímž prohráli po nadějném a obětavém výkonu 0:2 Výhra by nám zajistila nejhůře druhé místo a tím také postup do okresního finále. Takto nás čekal souboj o 3. místo s fotbalisty ZŠ Chotýšany, kteří ve druhém semifinále prohráli se ZŠ Vlašim-Sídliště. V boji o 3. místo mladí štěpánovští fotbalisté porazili družstvo ze ZŠ Chotýšany 4:0 (v tomto zápase navázali naši fotbalisté na výbornou defenzivu ze semifinále a vyráželi do rychlých brejků, v nichž vynikal zejména neúnavný J. Fotr, naše góly-J. Fotr 3x, Š. Neděla). Toto vítězství zajistilo mladému fotbalovému týmu ze ZŠ Trhový Štěpánov účast v okresním kole. Celý turnaj vyhráli žáci ze ZŠ Vlašim-Sídliště. Turnaj proběhl 21. dubna 2014 ve Vlašimi v areálu „Na Lukách“ na hřišti s umělou trávou. Okresní kolo se koná 6. května ve Vlašimi. Na závěr bychom chtěli poděkovat TJ Sokol Trhový Štěpánov za zapůjčení dresů a Š. Nedělovi za jejich zajištění.

OKRESNÍ KOLO

Okresní kolo se uskutečnilo 6. května opět ve Vlašimi. V základní skupině tým z naší školy postupně prohrál s družstvy ze ZŠ Bystřice (0:2), ZŠ Votice (0:3) a ZŠ Vlašim-Sídliště (0:6) a bez jediného vstřeleného gólu obsadil ve skupině poslední místo. Mladí štěpánovští fotbalisté neuspěli ani v souboji o konečné 7. místo a po prohře se ZŠ Benešov-Jiráskova 0:5 obsadili 8. místo. Náš tým hrál ve stejné sestavě jako v okrskovém kole, pouze Filipa Haška nahradil Jaroslav Vojta ze 3. třídy. Ačkoli to tak výsledkově nevypadá, naši fotbalisté hráli obětavě a za svoje výkony se nemusí stydět. Vítězem turnaje a postupujícím do krajského kola se stali chlapci ze ZŠ Vlašim-Sídliště. 

POHÁR ROZHLASU

Pohár rozhlasu je atletická soutěž určená pro žáky 2. stupně základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Letos se koná již 47. ročník této soutěže. Okresní kolo se konalo 13.5. ve Vlašimi. Štěpánovská škola obsadila kategorie mladších žáků a mladších žákyň. Z naší školy si vedli výborně především mladší chlapci, kteří v soutěži družstev obsadili 3. místo. V individuálních závodech nejvíce zazářil Štěpán Neděla, který vyhrál s velkým náskokem běh na 1000 metrů. 2. místo vybojovala ještě štafeta na 4x60 metrů ve složení Štěpán Kahoun, Jakub Kučera, Jakub Menda a Štěpán Neděla. Z dívek, které v týmové soutěži obsadily 14. místo, se nikdo v individuálních závodech neprobojoval na pomyslné medailové pozice. 

Výsledková listina okresního kola Poháru rozhlasu-mladší žáci a žákyně

LEHKOATLETICKÉ ZÁVODY VE ZRUČI NAD SÁZAVOU

V pátek 12. června se ve sportovním areálu ZŠ Zruč nad Sázavou uskutečnil druhý ročník Atletického poháru škol, který pořádá místní základní škola. Soutěž byla rozdělena do 4 kategorií podle věku. O ceny pro nejlepší bojovali mladší žáci, mladší žákyně, starší žáci a starší žákyně. Naše škola obsadila kategorii mladších žáků a žákyň. Tým štěpánovské školy v kategorii mladších žáků tvořili Šimon Neděla (5. třída), Ondřej Beránek (6. třída), Štěpán Kahoun, Jakub Kučera, Jakub Menda a Štěpán Neděla (všichni ze 7. třídy). Družstvo dívek nastoupilo ve složení Tereza Horáčková (5. třída), Lucie Kadlečková, Nikola Kopecká, Denisa Limburková, Helena Pejšová a Nikola Štiková (všechny ze 6. třídy). Soutěžilo se v 5 individuálních disciplínách (dálka, hod míčkem/vrh koulí, běh na 60 metrů, výška a běh na 600/1000 metrů) a ve sprinterské štafetě. Oba naše týmy obsadily ve své kategorii 2. místo. V individuálních soutěžích se z vítězství radovali Štěpán Neděla (běh na 1000 metrů), Š. Kahoun (běh na 60 metrů), štafeta mladších chlapců a D. Limburková (dálka). Na medailové umístění ještě dosáhli J. Kučera (2. místo v běhu na 60 metrů a rovněž v dálce), štafeta děvčat (2. místo), N. Štiková (2. místo v běhu na 60 metrů), D. Limburková (3. místo v běhu na 60 metrů), J. Menda (3. místo ve výšce) a H. Pejšová (3. místo ve výšce).

Přehled výsledků v kategorii mladších žáků

Přehled výsledků v kategorii mladších žákyň

ŠKOLNÍ FOTBALOVÝ TURNAJ

Již potřetí se v polovině června uskutečnil Školní fotbalový turnaj, kterého se zúčastnily týmy reprezentující každou třídu 2. stupně. Jako v předchozích turnajích zvítězili ti nejstarší, tedy žáci 9. třídy. Na druhém místě skončili chlapci z 8. třídy. Pomyslnou bronzovou medaili vybojovalo družstvo 6. třídy, které v přímém souboji o 3. místo porazilo tým sedmáků.

 

 

 

úřední e-deska

Projekt MODERNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

EU peníze školám

Cool pedagog

jídelní lístek

jídelní lístek

60 LET ZŠ TŠ

práce žáků

videa

fotografie 2007-2018

školní rok 2017/2018

školní rok 2016/2017

školní rok 2015/2016

školní rok 2014/2015

školní rok 2013/2014

školní rok 2012/2013


školní rok 2011/2012


školní rok 2010/2011

školní rok 2009/2010

školní rok 2008/2009
Výlet 1.+2.tř. Jihlava
školní rok 2007/2008
projekty